Go to Japanese Page

Members (April 2022)

Faculty Staff: Visiting Fellows: PostDocs: PhD Students (Doctor Course): Masters Students:
 • M2: Ryushi Miyayama
 • M2: Fumito Yasuda
 • M2: Satoru Yamaguchi
 • M2: Yuta Sakurai
 • M2: Tomotaka Nishikawa
 • M1: Fumina Kita
 • M1: Izumi Seno
 • M1: Yona Lapeyre (Internship Student from ENS, Lyon, France)
Undergraduate Students:
 • Hyunwoong Kim
 • Wataru Takahashi
 • Haruka Murakami

Click to enlarge!
2021 picture
2019 picture
2018 picture
2017 picture
2016 picture
2014 picture

2014 picture (just after takeoff)
2014 (in midair)
2014 (after landing)

2013 picture

Former Members

Faculty Staff:
 • Associate Professor: Tsuyoshi Inoue (Nov. 1, 2016 - Oct. 31, 2021)
 • Takeru Ken Suzuki (October 2009-March 2016)
 • Yuri Fujii (2016-2020) Assistant professor, Graduate School of Human and Enviromental Studies, Kyoto University
PostDocs: Internship Fellows:
 • Luca Fery (ENS Lyon: 2019)
 • Jamie Townsend (JSPS, Cranfield University: 2019)
 • Cameron Bradley Powell (University of Western Australia: 2015)
 • Simon Zugmeyer (ENS Lyon: 2013)
PhD Students: Master Students:
 • Tatsuya Okamura
 • Ryo Higuchi
 • Kousuke Kawai
 • Syougo Nishino
 • Hiroki Nakatsugawa
 • Yuta Nakanishi
 • Naoki Nishida
 • Kazuhide Isoya
 • Kodai Ito
 • Yuto Inayoshi
 • Hana Nishikawa
 • Kenta Nakashima
 • Kaori Kawamura
 • Kensuke Yokosawa
 • Yutaro Sato
 • Yuki Ohno
 • Tomoya Miyake
 • Shoji Mori
 • Akihiro Tsutsumi
 • Ryota Okamoto
 • Jun Nishizawa
 • Kei Koborinai
 • Kouki Kanou
 • Tetsuya Kudoh
 • Yasumasa Teranishi
 • Minako Noguchi
 • Yuki Io
 • Masachika Taneda
 • Katsuhiro Mori
Undergraduate Students:
 • Kousuke Hanya
 • Masahiro Enomoto
 • Katsuya Nishibe
 • Kazuyuki Yamada
 • Minami Mori
 • Syogo Kato
 • Yuta Yoshioka
 • Kohei Hanai
 • Yutaro Tabata
 • Ryohei Hagiwara
 • Toshihiro Ishida
 • Chieri Inoue
 • Keisuke Nakagawa
 • Yuto Fujishita
 • Masanari Tanase
 • Takafumi Hino


Go back to Ta-Lab Home.
Go back to Physics Department, Nagoya University.